REGULAMIN

Regulamin WPP

 

1. Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę od 1711 roku wychodzi z kościoła Ojców Paulinów p. w. Ducha Świętego. Jest organizowana przez zarząd warszawskiego Klasztoru Paulinów.
2. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem o charakterze wyłącznie religijno-pokutnym. Zasadniczo są to „rekolekcje w drodze”. Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów, zdyscyplinowanie i przestrzeganie porządku.
3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
– we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu (uczestniczy w kosztach pielgrzymki)*
– otrzymał znaczek wraz z programem trasy pielgrzymki,
– zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać go na pielgrzymim szlaku,
– będzie stosował się do zarządzeń Kierownictwa pielgrzymki, służb porządkowych i medycznych oraz pielgrzymkowego patrolu policji (WPP jest pilotowana i chroniona na całej trasie przemarszu przez funkcjonariuszy Stołecznej Komendy Policji),
– swoją postawą wykaże zaangażowanie w religijno-pokutny charakter pielgrzymowania,
– uważnie słucha głoszonych konferencji i swoim głosem chwali Chrystusa Pana i Maryję, włączając się w modlitwy i pieśni; jest zdyscyplinowany i z pogodną cierpliwością znosi niewygody na trasie i w czasie noclegów,
– przystąpi do sakramentu spowiedzi (najlepiej przed wyruszeniem na trasę Pielgrzymki).
5. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o klimat jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne służby.
Zmierzając do swojej ukochanej Matki, tradycyjnie zwracamy się do siebie „Siostro” i „Bracie,” uwidaczniając w ten sposób rodzinny charakter Pielgrzymki.
6. Osoby nieletnie:
– do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie opiekuna – osoby dorosłej idącej w tej samej grupie,
– w wieku 16 -18 lat – na podstawie złożonego wcześniej ( tj. przy zapisie) pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
7. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami. Pielgrzymowanie przed krzyżem lub poza grupą jest surowo zabronione – wyłącza ze wspólnoty pielgrzymów.
8. Pielgrzymi zobowiązani są do noszenia znaczka – legitymacji pielgrzyma. Nikt, kto nie jest legalnym pielgrzymem nie ma prawa przebywać w grupach WPP.
Przewodnik grupy upoważniony jest do sprawdzania znaczków – legitymacji Pątnikom swojej grupy. Natomiast w całej WPP codziennie uprawnione do kontroli znaczków – legitymacji jest Kierownictwo Pielgrzymki.
9. Ze względu na religijno – pokutny charakter pielgrzymki, pątników obowiązuje:
– odpowiedni strój (nie zdejmujemy koszul, nie maszerujemy w stroju plażowym lub w spodenkach gimnastycznych, nie używamy stroju naruszającego religijno-pokutny charakter Pielgrzymki),
– zakaz palenia tytoniu,
– zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków pod groźbą natychmiastowego usunięcia.
Używanie telefonów komórkowych dopuszczalne jest tylko na postojach.
10. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:
– Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym?(aktualny jednolity tekst: Dz. U. z 2011.1137 ze zm),
– zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody),
– wskazań służby porządkowej pielgrzymki.
11. Wszystkie Służby biorące udział w WPP w poszczególnych grupach są odpowiednio oznakowane i podlegają Przewodnikowi grupy. Służby czuwające nad całością pielgrzymki – podlegają bezpośrednio Kierownikowi WPP
12. W miejscach postoju zachowujemy czystość, a odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych (nie wrzucamy śmieci do przewoźnych toalet). Ze względu na bezpieczeństwo sekcji ekologicznej do worków na śmieci nie wrzucamy ostrych przedmiotów stwarzających groźbę skaleczenia: (rozbite szkło, puszki, igły itp.).
13. Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej nie mogą towarzyszyć żadne samochody osobowe inne pojazdy w tym motocykle, motorowery i rowery pątników i ich rodzin. Ze względu jednak na szczególne okoliczności dopuszcza się możliwość uzyskania zgody i zapisania samochodu w rejestrze kolumny samochodów pielgrzymkowych co jest potwierdzone otrzymaniem specjalnego identyfikatora. Mając na uwadze dobro gospodarzy, którzy nas przyjmują – obowiązuje zakaz wjazdu samochodów osób odwiedzających do miejscowości noclegowych.
14. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne. W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody. Zabiegi higieniczne (mycie, ubikacja) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez serwisy oraz przez gospodarzy. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.
15. Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze docieranie na noclegi jest zabronione. W przypadku konieczności przejazdu samochodem, każdego Pątnika obowiązuje zawsze przepustka wypisana przez przewodnika grupy lub lekarza.
16. Uczestnikom pielgrzymki – a tym bardziej osobom postronnym – bez wiedzy Kierownictwa WPP nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
17. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą poniższe konsekwencje:
– upomnienie z wpisem do legitymacji,
– natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki,
18. W wypadku poważnego naruszenia Regulaminu Pielgrzymki Kierownictwo Pielgrzymki, Porządkowi Główni, bądź Patrol Policji Pielgrzymkowej mają prawo sprawiającego problemy pątnika usunąć z Pielgrzymki. Za zgodą pątnika może on być odwieziony do Warszawy na jego koszt.

KOSZT

1 –  Koszty są darowizną na cele organizacji  Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej.Składamy ją przy zapisie na Pielgrzymkę. Uiszczona kwota zawiera następujące opłaty:

opłatę bagażową,
opłatę związaną z funkcjonowaniem służb Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej
opłatę za znaczek, książeczkę pielgrzyma /oraz inne koszty organizacyjne/,
2. Pod żadnym pretekstem nikomu, kto jest zaangażowany przez Kierownictwo WPP do świadczenia usług Pielgrzymom, nie wolno pobierać dodatkowych opłat (w razie zaistnienia takiego precedensu, prosimy Pielgrzymów o poinformowanie Przewodnika grupy lub Kierownika WPP),
3. Z chwilą ujawnienia faktu nadużycia w/w zasad, zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.
BAGAŻE – UBIÓR – NOCLEGI
1. Bagaż pielgrzyma stanowią:
a) torba lub plecak albo walizka, b) namiot, c) śpiwór Łączna waga całego bagażu nie może przekraczać 35 kg.
2. Bagaże zdajemy na samochody przed wyruszeniem na trasę. Samochód każdej grupy oznaczony jest właściwym numerem (w przypadku grup 10 i 15 określony jest też kolor grupy). Samochód z bagażami grupy czeka na pielgrzymów w miejscu noclegu. Prosimy, aby bagaże były solidnie opakowane (mocny worek lub walizka), kuchenki gazowe i butle oddajemy osobno (nie wiążemy z żadnym innym bagażem).Opłatę za przewóz bagażu wnosimy przy zapisie na pielgrzymkę. Otrzymujemy legitymację i dwa kwity bagażowe: jeden dla przewoźnika, drugi dla pielgrzyma. Na kwicie wyszczególniamy ile sztuk bagażu oddajemy na samochód grupy, do której jesteśmy zapisani. Za oddany do przewozu bagaż odpowiada przewoźnik, a nie organizator pielgrzymki. W przypadku zaginięcia bagażu, przewoźnik częściowo rekompensuje stratę z własnych środków. Pielgrzym jest zobowiązany zachować swój kwit w celu okazania go przy odbiorze bagażu.
3. Zabieramy ze sobą przynajmniej dwie pary rozchodzonego obuwia, kilka par wełnianych skarpet, bieliznę bawełnianą (nie obcisłą, i nie elastyczną), ciepły sweter, płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy, śpiwór, materac. Wskazany jest też namiot. Dobrze jest mieć latarkę elektryczną.
4. Nocujemy w domach, stodołach, namiotach. Nie zajmujemy miejsc noclegowych przed przyjściem grupy.
5. Należność za noclegi regulujemy u gospodarzy. Dbamy o czystość i porządek.
6. Staramy się nie gubić rzeczy na noclegach i postojach. Rzeczy znalezione oddajemy do „Informacji”.
WSKAZANIA OGÓLNE
1. Każdy pielgrzym powinien zaopatrzyć się w podstawowe środki opatrunkowe (bandaże, krem, zasypkę, lekarstwa pierwszej potrzeby oraz te, które aktualnie zażywa z powodu jakiejś dolegliwości oraz przewlekłych chorób). Opieka lekarska na trasie pielgrzymki zapewniona jest w wymiarze koniecznym.
2. Zabieramy ze sobą dokumenty, różaniec, modlitewnik oraz pieniądze na zakup żywności i opłaty za nocleg. Nie zabieramy cennych rzeczy. Zaleca się zabrać suchy prowiant (konserwy).
3. Śmieci składamy w przeznaczone do tego miejsca. Na trasie służą do tego plastykowe worki, a na noclegach – wozak i gospodarz wystawiają worki lub kosze.
4. Na trasie pielgrzymów obowiązuje zakaz kąpieli w rzekach i innych zbiornikach wodnych (nie wolno nikogo wrzucać do wody!).
5. W czasie pielgrzymki nie kupujemy i nie spożywamy produktów łatwo psujących się.
6. Nie palimy ognisk i nie używamy otwartego ognia w sąsiedztwie zabudowań, w stodołach i w obejściach gospodarskich.
7. Na trasie pielgrzymki uważamy, aby nie deptać pól, zboża, trawy.
8. Zapis na Pielgrzymkę i odbiór karty pielgrzyma jest równoznaczną akceptacją regulaminu Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę

Regulamin dla osób zajmujących się handlem i małą gastronomią podczas Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej

KONTO
ZAKON ŚWIĘTEGO PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA,KLASZTOR
00-263 WARSZAWA UL.DŁUGA 3
BANK PEKAO S.A 41 1240 6074 1111 0000 4995 5088

Organizatorem Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę jest Klasztor Zakonu Paulinów w Warszawie, który ma siedzibę przy ul. Długiej 3, a osobą upoważnioną do jego reprezentowania jest każdorazowy przeor, który równocześnie jest kierownikiem Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej.
Za całość organizacji pielgrzymki, w tym m. in: zabezpieczenie trasy przejścia pątników i przejazdu samochodów towarzyszących, wyznaczenie postojów i noclegów odpowiada kierownictwo pielgrzymki.
Pielgrzymka od strony prawnej jest wydarzeniem o charakterze prywatnym, dlatego tylko organizator pielgrzymki może udzielać pozwoleń na jakąkolwiek działalność (także handlową) w czasie trwania pielgrzymki, na trasie jej przemarszu.
Na kierownictwie spoczywa również odpowiedzialność za porządek w miejscach postoju i noclegu oraz zagwarantowanie warunków bezpiecznego pielgrzymowania. W tym celu kierownik pielgrzymki ma do dyspozycji powołany przez siebie zespół osób odpowiedzialnych za poszczególne sektory pielgrzymki. Osoby te legitymują się dokumentem wystawionym przez kierownika pielgrzymki. Do zespołu tego należą: zastępca kierownika pielgrzymki, patrol policji, główni porządkowi, inspektor transportu pielgrzymki.
Pielgrzymka jest wydarzeniem o charakterze religijno-pokutnym, stąd obowiązują na niej ustalone zasady, do których winni się stosować nie tylko pątnicy, ale również ci, którzy pielgrzymce towarzyszą. (art.16 ust.1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz. u. nr 29, poz. 154 ze zm.)
Kierownictwo Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej wyraża zgodę na handel artykułami spożywczymi (z wyłączeniem napojów alkoholowych i tytoniu) oraz odzieżowymi, a także dewocjonaliami podczas trwania pielgrzymki, po zastosowaniu się do przepisów, o których poniżej:
6.1. Każdy, kto chce trudnić się handlem podczas Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, musi wpierw we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednie pozwolenia i posiadać przy sobie odpowiednie dokumenty, których wymagają przepisy prawa, by w razie potrzeby przedstawić je stosownym organom administracji publicznej (np. inspekcji sanitarnej) oraz kierownictwu pielgrzymki.
6.2. Każdy, kto podejmuje się handlu podczas Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, winien wcześniej uzyskać zgodę kierownika pielgrzymki, którego reprezentuje inspektor transportu pielgrzymki. Inspektor w imieniu kierownika wydaje na piśmie zezwolenie, w którym określony jest czas pozwolenia na działalność handlową. Za zezwolenie takie handlujący uiści wyznaczoną opłatę, którą organizator przeznacza na pokrycie niektórych kosztów organizacji pielgrzymki (m.in. opłat za wywóz śmieci, sanitariaty oraz same miejsca postojów, z których korzystać będą również handlujący).
6.3. Każdy kto otrzyma wcześniej zezwolenie, będzie kierowany przez policję i służby porządkowe w miejsca, w których wyznaczone będą stoiska handlowe. Bez zezwolenia handel nie może się odbywać w strefie postoju pielgrzymów.
6.4. Kierownictwo WPP nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług handlowo-gastronomicznych. Odpowiedzialność taka rozciąga się bezpośrednio pomiędzy przedsiębiorcą – usługodawcą a usługobiorcą. Kierownictwo jednak zastrzega sobie prawo odebranie wcześniej udzielonego zezwolenia, jeśli okaże się, że usługodawca nie spełnia kryteriów przewidzianych w obrocie artykułami spożywczymi (np. sprzedaje produkty przeterminowane, zepsute, również na skutek wadliwego przechowywania itp.), a także narusza przepisy prawa, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz przepisy sanitarne. (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. u. Nr 171, poz. 1225).
Nie zastosowanie się do któregoś z punktów niniejszego regulaminu, a także ogólnego regulaminu pielgrzymki, może skutkować cofnięciem zgody na prowadzoną w czasie trwania pielgrzymki, na trasie jej przejazdu działalność.

Po zapoznaniu się z powyższym regulaminem zapraszamy wszystkich Państwa do podjęcia owocnej współpracy podczas Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. W oparciu o doświadczenia dotychczasowych pielgrzymek ufamy, że zasady określone tym regulaminem ułatwią Państwu podjętą działalność i przyniosą pożytek przede wszystkim pielgrzymom.

Print Friendly, PDF & Email